Proejct

 

  • Projectnaam HASIC Healthy Ageing Supported by Internet and the Community
  • Duur 1.1.2014-30-6-1016  
  • Cofinancier: EU Health Programme
  • Budget ongeveer 1 miljoen Euro 

 

Doelen 

Het Europese project HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and Community) richt zich op de bevordering van een gezonde leefwijze van ouderen (65+) in Europa, waaronder gezonde voeding, lichaamsbeweging, matig alcoholgebruik en sociale participatie. In het project wordt uitgegaan van de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber (2011): “Gezondheid als het vermogen om je te kunnen aanpassen en je eigen regie te voeren in het licht van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven”. Naast individuele ondersteuning van ouderen beoogt HASIC de kwaliteit en effectiviteit  van diensten voor ouderen te verbeteren. Onder meer door een versterking van de samenwerking tussen regionale dienstverleners en door het  ontwikkelen van beleidsaanbevelingen voor gemeenten.

Terwijl de waarde van preventieve gezondheidszorg gericht op actief ouder worden op brede schaal wordt erkend, is er nog steeds gebrek aan kennis en vaardigheden om  gezondheidsproblemen en sociaal isolement van ouderen tegen te gaan. HASIC wil hieraan bijdragen door de ontwikkeling van een breed aanbod van scholing, training en informatievoorziening  gericht op gezond leven en actieve participatie van ouderen

Het is eerder aangetoond  dat ondersteuning van de eigen kracht en eigen regie van mensen ertoe bijdraagt dat zij beter omgaan met gezondheidsriscio’s en het behouden van een gezonde levensstijl. Daarnaast dragen peergroup contacten bij aan het voorkomen van sociaal isolement.  In het HASIC-project worden de eigen kracht en de eigen regie van oudere mensen ondersteund door de ontwikkeling en coaching van peer groepsactiviteiten en door een online platform. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de behoeften van de ouderen zelf.  

Aktiviteiten

voornemens om  de doelstellingen van het project te realiseren waaronder meerdere activiteiten

  • Het scholingsaanbod van HASIC is gericht op de deskundigheidsbevordering  professionals en begeleiders van groepsbijeenkomsten: hoe kunnen gezondsheidsrisico’s worden herkend en hoe kan het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van oudere mensen worden ondersteund. 
  • In de groepsbijeenkomsten voor ouderen krijgen de deelnemers de gelegenheid  om hun ervaringen te delen en te reflecteren op gezondheidsrisico's, opgaven en uitdagingen. Dit gebeurt door naar elkaar te luisteren, elkaar aan te moedigen en van elkaar te leren. De coaches van de peer-groepen zorgen voor een goede begeleiding van dit proces in de verwachting dat zij dit ook voor zichzelf als zinvol en betekenisvol zullen ervaren. 
  • Via het online platform dat ontwikkeld wordt in het HASIC-project, krijgen oudere mensen  informatie en ondersteuning gericht op de versterking van de eigen kracht  en een gezonde levensstijl.Onder meer zijn hierop hulpmiddelen te vinden waarmee het zicht en de greep op  eetgewoontes, alcoholgebruik, lichaamsbeweging en sociale contacten wordt versterkt. Ook worden oefeningen en testjes aangeboden die kunnen bijdragen aan verandering van ongezonde gewoontes.
  • Via het online platform dat ontwikkeld wordt in het HASIC-project, krijgen oudere mensen  informatie en ondersteuning gericht op de versterking van de eigen kracht  en een gezonde levensstijl.Onder meer zijn hierop hulpmiddelen te vinden waarmee het zicht en de greep op  eetgewoontes, alcoholgebruik, lichaamsbeweging en sociale contacten wordt versterkt. Ook worden oefeningen en testjes aangeboden die kunnen bijdragen aan verandering van ongezonde gewoontes.

 

Doelgroepen

De belangrijkstee doelgroep in het HASIC-project zijn ouderen die het risicol lopen social geisoleerd te raken en/of  een ongezonde leefstijl er op na houden. De belangrijkste gezondheidsrisico’s waar de aandacht naar uit gaan zijn: ongezonde voeding, gebrek aan fysieke activiteit, depressies, gebrek aan sociale participatie en alcohol en medicijn verslaving. Deze mensen worden bereikt met behulp van de inzet van samenwerkingspartners en lokale en regionale ouderenorganisaties.  

Een tweede doelgroep voor HASIC zijn de professsionals in zorg en welzijn die werkzaam zijn met ouderen en hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden op de terreinen van preventie van gezondheidsrisico’s en versterken van de eigen kracht en eigen regie van ouderen.  Ook deze groep wordt bereikt via de samenwerkingspartners  en instellingen voor de ouderenzorg. Daarnaast worden ook onderwijsinstellingen benaderd.

De derde doelgroep vormen oudere vrijwilligers die als mentor optreden bij peer-group-bijeenkomsten voor ouderen. Het betreft gepensioneerde ouderen die de risico’s onderkennen van een ongezonde leefstijl en die  competent en gemotiveerd zijn andere ouderen te ondersteunen.

De vierde doelgroep zijn de bestuurders en beleidsmakers van  regionale en lokale zorg- en welzijnsinstellingen in het publieke en private domein. De Hasic-partners benaderen deze stakeholders met als doel een duurzaam samenwerkingsverband.

Opbrengsten

De belangrijkste opbrengst is de toegenomen eigen kracht en eigen regie van ouderen en de toename van een gezonde leefstijl van ouderen (65+) in Europa. Nieuwe tools zoals virtuele en groepsgerichte werkwijzen zullen beschikbaar worden gesteld gericht op de preventie van gezondheidsrisico’s. Op den duur leidt gezondsheidspreventie tot een kostenbesparing doordat het beroep op de gezondheidszorg zal afnemen. Het scholingsprogramma heeft als resultaat dat zorg- en welzijnsprofessionals meer inzicht hebben in een gezonde leefstijl van ouderen en vaardigheden hebben ontwikkeld gericht op het coachen en begeleiden van groepen ouderen. De versterking van de samenwerking tussen regionale en lokale instellingen voor ouderen zal bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening, de klantgerichtheid en kosten effectiviteit.

Op een individueel niveau, biedt het overnemen  van een gezonde levenstijl, ouderen meer gezondheid en kwaliteit van leven. Ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten ontwikkelen vaardigheden die bevorderlijk zijn voor een zelfstandig leven en het voorkomen van gezondheids risico's en sociale uitsluiting. Ouderen ondersteunen elkaar en geven elkaar het gevoel een gemeenschap te vormen. De coaches die hier vrijwillig bij betrokken zijn kunnen dit als een zinvolle activiteit ervaren en geeft hen het gevoel een bijdrage te kunnen leveren. De ondersteuning door leeftijdsgenoten en deelname aan buurtactiviteiten draagt bij aan een duurzaam netwerk.  

Op lokaal niveau zal het HASIC-project bijdragen aan de besparing op kostbare sociale en gezondsheidsvoorzieningen. De preventie van gezondsheidsrisico’s en gebrekkige participatie zal er tevens toe bijdragen dat ouderen als beroepskracht of als vrijwilliger langer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

De scholing van professionals draagt bij aan het inzicht in een gezonde leefstijl van ouderen en biedt de professionals handvatten in het coachen van groepsactiviteiten van en voor ouderen. De promotie van samenwerking tussen regionale instanties, i.h.b. die tussen instellingen voor gezondheidszorg en sociaal werk draagt bij aan betere klantgerichtheid, onderlinge afstemming en coordinatie, kwaliteitszorg en efficiency. Het online-platform draagt tevens bij aan de samenwerking tussen stakeholders en de versterking van netwerken. Onder meer doordat hierop een gemeenschappelijk aanbod van locale en regionale activiteiten voor ouderen wordt geplaatst.